OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti TOSTAV, s.r.o. (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) je zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako “nariadenie” alebo “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva?

Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi na tostav@tostav.sk, alebo na poštovú adresu: TOSTAV, s.r.o., Bernolákova 12, 934 01 Levice